Vietnamese / Tiếng Việt

Lộ trình dành cho những người khuyết tật

How will I access the NDIS / Triển khai chương trình Bảo hiểm dành cho người khuyết tật Toàn quốc (NDIS) tại tiểu bang NSW

GUIDE: What you need to know about the National Disability Insurance Scheme rollout in New South Wales / Làm cách nào và khi nào sử dụng được chương trình Toàn quốc Bảo hộ cho người Khuyết tật?

Eligibility requirements for the NDIS / Những điều kiện cần hội đủ để được sử dụng Chương trình Toàn quốc Bảo hộ cho người Khuyết tật

The NDIS for people aged 65 and over / Chương trình Toàn quốc Bảo hộ cho người Khuyết tật cho những người từ 65 tuổi trở lên

Accessing the NDIS for new participants / Việc tham gia NDIS cho người mới

Accessing the NDIS for people with disability receiving Accommodation Support / Việc tham gia NDIS cho người khuyết tật đang hưởng Dịch vụ Gia cư có Chuyên viên Giúp đỡ

Accessing the NDIS for people with disability receiving Community Access or Community Support / Việc tham gia NDIS cho người khuyết tật đang hưởng dịch vụ Tham gia Sinh hoạt Cộng đồng hoặc Giúp đỡ trong Cộng đồng

Accessing the NDIS for people with disability receiving Respite or Community Care / Việc tham gia NDIS cho người khuyết tật đang hưởng dịch vụ Chăm sóc Thay thế hoặc Chăm sóc trong Cộng đồng

Providing quality and safe supports for NDIS participants in NSW / Mang đến sự hỗ trợ có chất lượng và an toàn cho người tham gia chương trình NDIS tại NSW

Eligibility Requirements for the National Disability Insurance Scheme / Những điều kiện cần hội đủ để được sử dụng Chương trình Toàn quốc Bảo hộ cho người Khuyết tật

How and when will I access the NDIS in NSW? / Làm cách nào và khi nào sử dụng được chương trình NDIS ở NSW?

My first NDIS plan / Kế hoạch NDIS đầu tiên của tôi

Providing quality and safe supports for NDIS participants in NSW / Mang đến sự hỗ trợ có chất lượng và an toàn cho người tham gia chương trình NDIS tại NSW

The National Disability Insurance Scheme for people aged 65 and over / Chương trình Bảo hiểm dành cho người Khuyết tật Toàn quốc từ 65 tuổi trở lên

What is the Bilateral Agreement? / Thỏa thuận Song phương là gì?

What you need to know about Information, Linkages and Capacity Building / Những điều quý vị cần biết về các dịch vụ giúp đỡ Thông tin, Kết nối và Bồi đắp Năng lực

Audio

Vietnamese / Tiếng Việt (.mp3)

Transcript

About the NDIS in NSW
Giới thiệu về NDIS tại NSW