Vietnamese / Tiếng Việt

Lộ trình dành cho những người khuyết tật

 

English Vietnamese
How to join the NDIS in NSW اLàm thế nào để tham gia NDIS (Chương Trình Bảo Hiểm Người Khuyết Tật Quốc Gia) tại NSW
 What supports are available for all people with disability  Có những dịch vụ hỗ trợ nào dành cho tất cả những ai bị khuyết tật
Providing quality and safe supports for NDIS participants in NSW Mang đến sự hỗ trợ có chất lượng và an toàn cho người tham gia chương trình NDIS tại NSW
 Where I Should go to if I have questions about the NDIS or disability services in NSW Tôi nên hỏi ở đâu khi có thắc mắc về NDIS hoặc các dịch vụ dành cho người khuyết tật tại NSW
 How to register as a service provider?  Làm thế nào để đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ NDIS (Chương Trình Bảo Hiểm Người Khuyết Tật Quốc Gia) tại NSW
My first NDIS plan  Kế hoạch NDIS đầu tiên của tôi
 NDIS Quality and Safeguards are changing Việc quản lý Chất Lượng và Bảo Vệ trong NDIS sẽ thay đổi
NDIS Worker Screening  Tuyển Chọn Nhân Viên Chương Trình Bảo Hiểm Người Khuyết
What is the Bilateral Agreement? Thỏa thuận Song phương là gì?
What you need to know about Information, Linkages and Capacity Building Những điều quý vị cần biết về các dịch vụ giúp đỡ Thông tin, Kết nối và Bồi đắp Năng lực

Audio

Vietnamese / Tiếng Việt (.mp3)

Transcript

About the NDIS in NSW
Giới thiệu về NDIS tại NSW